POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachowanie poufności Państwa Danych osobowych jest dla mnie niezwykle ważne. Chciałabym poinformować Państwa o tym, w jaki sposób chronię Państwa prywatność w związku z korzystaniem z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.monikadzianachowska.com („Strona internetowa”).

Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka”) kompleksowo opisuje podstawy oraz sposoby przetwarzania Danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa związane z tym przetwarzaniem.

Polityka skierowana jest do osób fizycznych, które odwiedzają Stronę internetową oraz przekazują swoje Dane osobowe na Stronie internetowej w celu kontaktu ze mną lub zgłoszenia zapytania (dalej „Państwo”).

Polityka w ramach wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, dotyczy Danych osobowych, których administratorem jest Monika Dzianachowska prowadząca niezarejestrowaną działalność gospodarczą pod adresem Warszawa, ul. Huculska 3 lok 13, dalej jako „Administrator”. 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa Danych osobowych proszę o zwracanie się do mnie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem m.dzianachowska@gmail.com lub pisemnie na adres wskazany powyżej. 

 • Definicje

Ilekroć w niniejszej Polityce mowa jest o:

 1. Danych osobowych – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
 2. Administrator – rozumie się przez to Monikę Dzianachowską prowadzącą nierejestrowaną działalność gospodarczą pod adresem: Warszawa, ul. Huculska 3 lok 13
 3. Polityce Prywatności – rozumie się przez to niniejszy dokument. Określa on zasady, zgodnie z którymi przetwarzane są Dane osobowe Użytkownika na Stronie internetowej,
 4. RODO – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 5. Stronie internetowej – rozumie się przez to stronę internetową dostępną pod adresem www.monikadzianachowska.com za pośrednictwem której Użytkownik może korzystać z Usług,
 6. Usługach – rozumie się przez to usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika. Tymi usługami będą m.in.: udzielanie odpowiedzi na zadane pytania oraz prowadzenie konsultacji, newsletter i prowadzenie strony internetowej oraz bloga, a także przeprowadzanie ankiet dotyczących przedmiotu działalności,
 7. Użytkowniku – rozumie się przez to każdą osobę korzystającą ze Strony internetowej.
 • Cele przetwarzania

Administrator przetwarza Państwa dane wyłącznie w oparciu o podstawy wskazane w art. 6 ust. 1 RODO, tj.:

 1. w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Administrator przetwarza Państwa Dane osobowe w celu realizacji Usług. Przetwarzanie Państwa Danych osobowych jest niezbędne do podejmowania czynności niezbędnych do zawarcia i wykonania umów dotyczących przeprowadzenia konsultacji. W tych przypadkach, Administrator będzie przetwarzał Państwa Dane osobowe w związku z wykonywaniem lub zawarciem takiej umowy lub podjęciem działania na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.

 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Przetwarzanie może być uznane za niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, jeżeli nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Podczas przetwarzania Danych osobowych na tej podstawie Administrator zawsze stara się zachować równowagę między jego uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością.

Uzasadnionymi interesami Administratora są: 

 1. dochodzenie roszczeń wynikających z prowadzonej działalności lub obrona przed roszczeniami,
 2. przeprowadzanie analiz dotyczących sposobów korzystania ze Strony internetowej, a także możliwości wprowadzania jej poprawek lub ulepszeń,
 3. obsługa zapytań skierowanych do Administratora za pomocą formularza kontaktowego.
 1. Kategorie Danych osobowych W ramach Strony internetowej Administrator przetwarza następujące kategorie Danych osobowych:
 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe wskazane w formularzu kontaktowym, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne Dane osobowe wskazane w treści zapytania.
 2. Dane osobowe przekazane w ramach rozmów telefonicznych oraz korespondencji – w razie kontaktu telefonicznego lub korespondencji innymi kanałami Administrator będzie przetwarzać wszystkie informacje, w tym Dane osobowe, które zdecydują się Państwo przekazać Administratorowi w trakcie rozmowy lub korespondencji.
 3. Dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy dotyczącej przeprowadzenia konsultacji. W tym celu Administrator będzie przetwarzał takie Dane osobowe jak Państwa imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer kontaktowy. W celu zawarcia umowy Administrator będzie Państwa prosić o przekazanie dodatkowych Danych osobowych. Administrator najpóźniej w chwili przekazania i rozpoczęcia przetwarzania tych danych w tym celu udzieli Państwu dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Państwa Danych osobowych w związku z zawarciem odpowiedniej umowy określającej imię i nazwisko, numer telefonu i adres email. 
 • Źródła Danych osobowych

Administrator zbiera Dane osobowe wymienione w pkt 3 powyżej bezpośrednio od Państwa. 

 • Przekazywanie Danych osobowych podmiotom trzecim

Państwa Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom oraz innym stronom trzecim, aby realizować cele wymienione w punkcie 2 powyżej w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań zleconych przez Administratora, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub jeżeli posiadają oni inną podstawę prawną. Za odbiorców lub inne strony trzecie uznane mogą być podmioty przetwarzające Dane osobowe na zlecenie Administratora, takie jak podmioty świadczące:

 1. usługi archiwizacji dokumentów,
 2. usługi księgowe,
 3. obsługę techniczną Strony internetowej, lub
 4. usługę hostingową.

Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa Dane osobowe. Przetwarzanie przez nie Danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Administratora, który ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich postanowień umownych chroniących Państwa prywatność.

Państwa Dane osobowe mogą być również udostępniane innym podmiotom, które będą administrowały nimi we własnym imieniu. Podmioty te będą samodzielnie decydowały o ich przetwarzaniu oraz ustalały cele tego przetwarzania. Dotyczy to w szczególności:

 1. wszelkich krajowych organów administracji publicznej (np. Policji), organów innych państw członkowskich UE (np. organów powołanych do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądów, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie,
 2. doradców prawnych lub podatkowych,
 3. dostawców systemów informatycznych oraz usług hostingowych, w zakresie w jakim nie przetwarzają Danych osobowych na nasze zlecenie,
 4. dostawców usług kurierskich lub pocztowych. 
 • Transfer Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator przetwarza Państwa Dane osobowe wyłącznie na terytorium EOG i nie przekazuje ich poza ten obszar. 

 • Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji tego celu. W razie możliwości usuwamy niezwłocznie dane, gdy cele te zostały zrealizowane. Poniżej zostały wymienione cele realizowane przez Administratora przy przetwarzaniu Danych osobowych oraz okresy, przez jakie Dane osobowe są w związku z nimi przetwarzane:

Nazwa celu przetwarzania Opis celu przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przetwarzania
Wsparcie Użytkownika  Podejmowanie działań na Państwa żądanie, w tym podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia i wykonania umów dotyczących przeprowadzenia konsultacji. Podjęcie niezbędnych działań do wykonania umowy lub na żądanie podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Okres trwania umowy
Przetwarzanie zapytań Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez formularz dostępny na Stronie Internetowej Uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Okres niezbędny do odpowiedzi 
Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Ustalanie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami Uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 6 lat lub 3 lata
 1. Prawa przysługujące Użytkownikom 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa Danych osobowych, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. prawo do przenoszenia Danych osobowych – gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działania na Państwa żądanie,
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa Danych osobowych narusza przepisy RODO.

Mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres: Warszawa, ul. Huculska 3 lok 13  lub wysyłając e-mail na adres hej@monikadzianachowska.com. 

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych powinna być kierowana na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Jeśli jednak mają Państwo zastrzeżenia co do przetwarzania przez Administratora Państwa Danych osobowych, prośba o zwrócenie się do mnie w pierwszej kolejności, abym mogła dołożyć wszelkich starań w celu zbadania zaistniałych nieprawidłowości. 

 • Konsekwencje niepodania Danych osobowych

Podanie przez Państwa Danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak w takim przypadku świadczenie na Państwa rzecz Usług może być znacznie utrudnione lub niemożliwe. Skutki te są zależne od celu, dla którego przetwarzamy Dane osobowe i mogą prowadzić do:

 1. braku możliwości kontaktu za pomocą formularza kontaktowego na Stronie internetowej,
 2. braku możliwości korzystania ze Strony internetowej,
 3. braku możliwości podjęcia dalszych działań zmierzających do zawarcia umowy dotyczącej przeprowadzenia konsultacji. 
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Administrator nie wykorzystuje Danych osobowych w celu profilowania polegającego na ich zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 • Aktualizacja Polityki

Polityka została zaktualizowana w dniu 10.10.2023 r. i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu Danych osobowych opisanym w niniejszej Polityce, które mogą Państwa dotyczyć, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Administratora w kontaktach z Państwem.